Załącznik PIT/O zeznanie podatkowe 2007/2008

Załącznik PIT/O składamy wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2007 rok. Załącznik ten przeznaczony jest dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub odliczeń od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych (w celu odliczenia wydatków mieszkaniowych wypełniamy załącznik PIT/D).

Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania podatnik korzystający z odliczeń. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków, składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno mąż, jak i żona, należy wypełnić zarówno odpowiednie pozycje w kolumnie "podatnik", jak również pozycje w kolumnie "małżonek".

Wysokość wydatków podlegających odliczeniu od dochodu (przychodu) lub od podatku ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania, należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego czyli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Część A - Dane Identyfikacyjne

W części tej należy podać dane identyfikacyjne podatników składających załącznik, tj. nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia oraz numer PESEL (w przypadku osób, które mają nadany ten numer).

Część A.2. należy wypełnić wyłącznie w sytuacji łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

Część B – Odliczenia od dochodu

  1. Darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy
  2. Darowizny wynikające z odrębnych ustaw
  3. Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
  4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
  5. Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet
  6. Wydatki na nabycie nowych technologii

Część C – Odliczenia od podatku

  1. Ulga uczniowska
  2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez osobę prowadzącą gospodarstwo domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną
  3. Ulga z tytułu wychowywania dzieci

Część D – Informacja o przekazanych darowiznach oraz obdarowanych

Podatnicy korzystający z odliczenia z tytułu darowizn, w PIT/O wykazują zarówno kwotę dokonanego odliczenia (część B - – Odliczenia od dochodu), jak i kwotę przekazanej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację wszystkich obdarowanych (część D).

W przypadku, gdy część D załącznika PIT/O jest niewystarczająca do podania informacji o wszystkich przekazanych darowiznach i o obdarowanych podmiotach, należy wypełnić kolejny(e) załącznik(i) PIT/O wykazując w nim(ch) jedynie Numer Identyfikacji Podatkowej (poz. 1 lub 2) oraz dane identyfikacyjne i adres obdarowanego oraz wysokość przekazanej darowizny, o których mowa w części D załącznika. Łączną liczbę składanych załączników PIT/O należy podać w zeznaniu podatkowym.

Sporządzono na podstawie broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów.

Misją portalu becikowe.com jest prezentowanie powszechnie dostępnych informacji w sposób możliwie jasny i przystępny, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prezentowancyh zagadnień zachecamy do zadawania pytań na naszym forum.

Reklama serwisu becikowe.com

becikowe dla dzieci

Newsletter

Jeżeli chcesz wiedzieć pierwsza o nowościach na naszej stronie pozostaw swój adres e-mail.


Czytaj więcej