Część B – Odliczenia od dochodu

Wróć do: Załącznik PIT/O - Przewodnik

  1. Darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy
  2. Darowizny wynikające z odrębnych ustaw
  3. Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
  4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
  5. Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet
  6. Wydatki na nabycie nowych technologii

Wydatki na nabycie nowych technologii


Za nowe technologie, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.).

Z kolei, przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa wyżej, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw.

Prawo do odliczeń przysługuje podatnikowi uzyskującemu przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota odliczeń nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z tego źródła.

Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono przedmiotowe wydatki. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z art. 26c ust. 5 i 6 ustawy.

Uwaga! Wyżej przytoczone informacje nie odzwierciedlają pełnego brzmienia art. 26c ustawy. Dlatego też przed dokonaniem odliczenia w zeznaniu podatkowym wskazane jest zapoznanie się ze wszystkimi regulacjami dotyczącymi przedmiotowej ulgi, zawartymi w powołanym przepisie.

Sporządzono na podstawie broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów.

Misją portalu becikowe.com jest prezentowanie powszechnie dostępnych informacji w sposób możliwie jasny i przystępny, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prezentowancyh zagadnień zachecamy do zadawania pytań na naszym forum.

Reklama serwisu becikowe.com

becikowe dla dzieci

Newsletter

Jeżeli chcesz wiedzieć pierwsza o nowościach na naszej stronie pozostaw swój adres e-mail.


Czytaj więcej